Logo nieuwbouwproject Haansberg, gemeente Etten-Leur

Tijdspad

Welke stappen worden doorlopen in de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Haansberg?

Ontdek het op deze pagina.

Van een visie naar de bouw van een wijk

Een groene dorpse wijk, maar wel met stadse allure. Want je woont er landelijk en hebt alle stadse voorzieningen binnen handbereik.
Dat is Haansberg; het duurzame en eigentijdse nieuwbouwproject in Etten-Leur.

Om van een gedachte naar de daadwerkelijke bouw van de woonwijk te komen, worden bepaalde stappen doorlopen.
Op deze pagina nemen we je stap voor stap mee. 

Ontwikkeling Haansberg
Tekentafel bouwen
Beginfase
2005

Vaststelling Structuurvisie Plus

In de Structuurvisie Plus (voorloper van de Omgevingsvisie) die door de gemeenteraad in april 2005 is vastgesteld is de wijk Haansberg al gedefinieerd als zoekgebied voor grootschalige woningbouwontwikkeling. Nu is het moment waarop dit concreet wordt gemaakt.

Structuurvisie 2005
Stap 1
2022

Vaststelling Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon!’ is op 11 juli 2022 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie is al het beleid over bijvoorbeeld bouwen, verkeer, wonen, milieu, natuur en water gebundeld in één document. De komende tien a twintig jaar is deze visie een belangrijk kompas voor te maken keuzen in beleid en uitvoering.

Als hoofdopgave ziet Gemeente Etten-Leur tot 2040 het bouwen van circa 3.800 woningen. Een groot deel van alle nieuwbouw moet het imago van Etten-Leur als dorp met stadse voorzieningen verder versterken.

We veroorloven het ons om op sommige locaties ‘net even wat meer te doen’, omdat Etten-Leur 2040 dat best kan hebben. Simpel waar nodig en bijzonder als het kan, zijn voor ons daarbij uitgangspunt. Duurzaam, groen en ‘samen doen’ zijn voor ons de kernwaarden voor toekomstige woningbouw. We gaan voor nieuwe en vooral vernieuwende woonvormen die aansluiten bij veranderende woonwensen. Een wandeling door Etten-Leur 2040 moet een verrassende ontdekkingstocht zijn. Nu de richting en doelen zijn bepaald gaan we aan de slag.

De komende jaren neemt het aantal huishoudens in Etten-Leur toe en is er een groeiende vraag naar andere woonvormen zoals wonen met zorgvoorzieningen. Het huidige aanbod aan woningen in Etten-Leur is te beperkt om de vraag op te vangen. 'Haansberg’ is een voorbeeld van een gebied dat in aanmerking komt voor transformatie; het is een ontwikkelingsgebied. Een locatie waar opgaven voor woningbouw, biodiversiteit, duurzaamheid, mobiliteit, voorzieningen, etc., in samenhang een plek krijgen.

Meer weten over de omgevingsvisie en wat dit betekent voor het project Haansberg? Kijk dan hier. Vragen over onderdelen van de omgevingsvisie? Mail naar Haansberg@etten-leur.nl.

Omgevingsvisie Etten-Leur Doet het Gewoon
Stap 1.1
2022

Deelgebieden ontwikkelingsgebied Haansberg

Het ontwikkelingsgebied Haansberg is verdeeld in 5 gebieden. Op deze manier is het overzichtelijk waar in het gebied bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden.

Het uitgangspunt is dat woningbouw start in de gebieden 1 en 2.
Gebied 3 is de locatie van de tijdelijke woonbuurt met flexwoningen.

In het stedelijk uitloopgebied blijven de bestaande woningen en functies gehandhaafd, maar ontstaan er ook mogelijkheden voor een ontwikkeling van natuur, recreatie en bijzondere woonvormen. Wil je meer weten over het stedelijk uitloop gebied zoals dat is opgenomen in de Omgevingsvisie? Neem dan een kijkje op de website van gemeente Etten-Leur: etten-leurmakenwesamen.nl.

Naarmate het gebied verder ontwikkelt, wordt een nieuwe plattegrond geplaatst met uitleg.

Op dit moment wordt de gemeenteraad gevraagd om eerst een besluit te nemen op de voorgenomen routeplanner participatie om te komen tot een stedenbouwkundig Masterplan voor heel Haansberg. Deze raadsbehandeling is online te volgen of fysiek bij te wonen. Voor meer informatie over deze raadsbehandeling verwijzen we je graag naar deze website van gemeente Etten-Leur.

Haansberg Kaartje ontwikkelingsgebied
Stap 2
2022

Raadsbesluit verkeersstructuur

In deze stap kijken we hoe we al het verkeer in en om Haansberg in goede banen leiden.

In juli 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie 'Etten-Leur doet het gewoon!' vastgesteld. In de Omgevingsvisie 'Etten-Leur doet het gewoon!' had de gemeente de voorkeur aangegeven om de nieuwe wijk Haansberg te ontsluiten via een noordelijke randweg. Om er zeker van te zijn dat dit de beste variant is, is in het besluit ook opgenomen dat de gemeente nog een aantal andere ontsluitingsmogelijkheden moest onderzoeken. Dit onderzoek is eind 2022 begin 2023 uitgevoerd en op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 7 februari 2023 besloten om de zogeheten "interne lus" als de beste manier van verkeersontsluiting te ontwikkelen. In de raadsbehandeling heeft de gemeenteraad besloten en de opdracht gegeven aan het college om aanvullende maatregelen uit te werken voor het oplossen van verkeersknelpunten, door de toename aan verkeer, in de route Alletta Jacobslaan, Statenlaan, Concordialaan en de Hoevenseweg.

Gemeente Etten-Leur gaat nu in deze fase in gesprek met de omgeving, zoals omwonenden van het gebied Haansberg. Door deze gesprekken te voeren verkennen we samen de verschillende mogelijkheden, invalshoeken en aandachtspunten. Dat wordt gedaan om tot plannen te komen voor de infrastructuur die zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften.

De interne lus wordt ontsloten via een rotonde ter hoogte van de Kattesraat en er komt een 2e aansluiting ongeveer ter hoogte van de Oude Grind/Hoevenseweg. Hoe de tweede ontsluiting eruit komt te zien wordt nog nader onderzocht in 2023.

Via deze website houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in Haansberg.

Haansberg Kaartje ontwikkelingsgebied
Stap 3
2022

Raadsbesluit tijdelijke woonbuurt met flexwoningen

Op 6 februari heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de locatie aan de hoek Hoevenseweg-Bankenstraat aan te wijzen voor een tijdelijke woonbuurt met 100 flexwoningen. Met de gemeenteraad is afgesproken om eerst de omgevingsdialoog te voeren én het verkeerskundig op orde te brengen.

Voor de locatie van de tijdelijke woonbuurt denken we samen met de direct aanwonenden, betrokkenen en belanghebbenden, na over de vraag: "Hoe kunnen we deze tijdelijke woonbuurt zo goed mogelijk ontwerpen, inrichten en beheren?” Benieuwd naar verslagen van deze bewonersavonden en raadsbesluiten? Via de nieuwspagina houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Graag meer lezen over flexwoningen? Bezoek deze website van Gemeente Etten-Leur.

Op www.haansbergettenleur.nl houden we je op de hoogte van ontwikkelingen van deze eerste woonbuurt in Haansberg. Het verslag van de bewonersbijeenkomst van 14 juni staat op de nieuwspagina van deze website.

Locatie tijdelijke woonbuurt in Haansberg
Stap 4
2023-2024

Visie op Haansberg

In deze stap verkennen we de mogelijkheden voor de invulling van de nieuwe woonwijk Haansberg.

Hoe gaat de wijk Haansberg mooi aansluiten op de identiteit van Etten-Leur, voor wie is de wijk en welke voorzieningen komen er? De antwoorden op onder andere deze vragen vormen de Visie op Haansberg die we in 2023, begin 2024 breed willen verkennen om uiteindelijk tot een Masterplan ofwel stedenbouwkundig plan te komen. Gemeente Etten-Leur zoekt ook in deze fase de samenwerking op met haar partners, de omwonenden en andere stakeholders om het plan uit te werken.

De gemeenteraad is op 26 juni 2023 gevraagd om een besluit te nemen op het plan (de routekaart) om te komen tot een Visie en uiteindelijk een Masterplan voor heel Haansberg.

Wil je hier meer over weten? Lees dan de Startnotitie routekaart Masterplan Haansberg.

Op deze website houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen  in Haansberg.</p";

Overview Etten-Leur met een deel van het gebied Haansberg
Stap 5
2023-2024

Planvoorbereiding

Wat gebeurt er tijdens de fase van planvoorbereiding bij een nieuwbouwproject? In deze fase bereiden we het project zorgvuldig voor door nader onderzoek te doen.

We starten in deze fase met een nadere verkenning van het gebied. We onderzoeken naar onder andere de bodem, diverse milieukundige aspecten, ecologie en de waterhuishouding. We stemmen resultaten af en nemen deze mee in de ontwerpafwegingen in het Masterplan en uiteindelijk ook in het omgevingsplan. Daarnaast schatten we de verwachte kosten in en stellen we een planning op. In de stap daarna zorgen we voor de benodigde vergunningen en stellen we de contracten op.

Het doel van de planvoorbereiding is om alles goed te regelen voordat we starten met de eerste werkzaamheden. Zo kunnen we de velen projectonderdelen efficiënt en succesvol uitvoeren.

 

Plannen uitwerken
Stap 6
2024

Masterplan Haansberg

We willen in 2024 een Masterplan voor heel Haansberg uitgewerkt hebben. Het Masterplan laat in grote lijnen zien wat er gaat gebeuren en hoe we het gaan ontwikkelen. Het vormt een basisdocument aan de hand waarvan we prioriteiten kunnen stellen, uitleggen wat we doen, waarom we het doen en hoe. Het Masterplan wordt in samenhang opgesteld, door de gemeenteraad vastgesteld en biedt kaders voor de uitwerking van de deelplannen. Het is een plan op hoofdlijnen waarbij we focus willen aanbrengen op wat we belangrijk vinden. In het proces van totstandkoming van het masterplan willen we partners, ondernemers, stakeholders en inwonersinitiatieven verbinden en in beweging brengen.

De manier waarop we voor dit proces de omgeving en samenleving betrekken, lees je in de Startnotitie routekaart Masterplan Haansberg.

 

Sfeerbeeld tekening van een woonwijk
Stap 7 en verder
vanaf 2024

Hoe verder?

Op deze website houden we je op de hoogte van de vervolgstappen.

 

Overview Etten-Leur met een deel van het gebied Haansberg